รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25551

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่่ 1 / 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 / 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

(คลิดดูรายละเอียด)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61 -64

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนการดำเนินงานประจำปี 61

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

(คลิดดูรายละเอียด)