ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ข้าวซ้อมมือ3


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิมตาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคเหน็บชา

ข้าวซ้อมมือ4


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิมตาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคเหน็บชา

ข้าวซ้อมมือ5


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิมตาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคเหน็บชา

ข้าวซ้อมมือ


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิมตาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคเหน็บชา

ข้าวซ้อมมือ


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิมตาภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคเหน็บชา