ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑
2018-06-09 16:49:21 อ่านต่อ>>
ประกาศประมวลจริยธรรม ปี 61
2018-11-15 11:26:58 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน
2018-09-12 10:43:18 อ่านต่อ>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกอบต. และพนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการประมวลจริยธรรมฯ
2018-11-15 12:05:26 อ่านต่อ>>
คู่มือประชาชน รายละเอียดการให้บริการของ อบต.แม่วะหลวง
2018-11-18 09:09:04 อ่านต่อ>>
ประกาศสรุปผลการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และรายงานสรุปผลการจัดเก็บสถิติผู้ มารับบริการระบบอินเตอร์เน็ต
2018-11-22 15:03:54 อ่านต่อ>>
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2018-11-22 15:11:08 อ่านต่อ>>
คำประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทย (ถ้าพอเพียงก้อไม่โกง)
2018-11-22 15:16:49 อ่านต่อ>>
โครงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด
2018-11-22 15:25:16 อ่านต่อ>>
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑
2018-12-25 10:15:43 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประกาสรับสมัครสอบ
2019-06-04 11:40:28 อ่านต่อ>>
นโยบายการบริหารทรัพยืยากรบุคคล
2019-06-20 13:27:26 อ่านต่อ>>
แผนอัตรากำลัง ๓ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๓
2019-06-20 14:47:04 อ่านต่อ>>
คำรับรองการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2019-06-20 14:53:35 อ่านต่อ>>
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2019-06-27 09:10:09 อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561
2019-06-27 09:24:42 อ่านต่อ>>
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-06-27 13:27:10 อ่านต่อ>>
รางงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (lpa)
2019-06-30 14:49:47 อ่านต่อ>>
ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561
2019-06-30 14:50:27 อ่านต่อ>>
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2019-06-30 14:52:48 อ่านต่อ>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก งา
2019-10-21 11:25:48 อ่านต่อ>>
ประกาศสิ้นเปลืองน้ำมัน
2019-11-22 09:36:50 อ่านต่อ>>
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
2019-10-22 10:05:07 อ่านต่อ>>
ประกาศ จัดวื้อรถ
2019-11-22 09:37:56 อ่านต่อ>>
ประกาศผู้ชนะ
2019-12-03 14:49:19 อ่านต่อ>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.แม่วะหลวง
2014-09-08 15:05:08 อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารวมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง ตำบลแม่วะหลวง
2015-10-26 15:16:14 อ่านต่อ>>
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.แม่วะหลวง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่
2017-07-04 18:52:25 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
2017-10-03 14:00:30 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2017-09-20 12:11:03 อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑
2018-05-01 11:43:45 อ่านต่อ>>
ขอเชิญเข้าร่วม แข่งขันกีฬาตำบลแม่วะหลวงต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๐
2018-03-29 11:21:44 อ่านต่อ>>
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
2018-06-09 16:46:53 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง .
2020-01-27 11:02:56 อ่านต่อ>>
เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง "นิเทาะซอ" ประจำปี 2563
2020-02-24 15:33:46 อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี
2020-07-17 12:27:24 อ่านต่อ>>
รายงานงบการเงินปี 62
2020-07-19 20:16:30 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 1 /2562
2020-07-19 20:38:37 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุมสภาครั้งที่ 2/2562
2020-07-19 20:39:32 อ่านต่อ>>