ยุทธศาสตร์ชุมชน

แผนการดำเนินงาน ปี 62

(คลิดดูรายละเอียด)

ยุทธศาสตร์ชุมชน2

(คลิดดูรายละเอียด)

ยุทธศาสตร์ชุมชน3

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 63

(คลิดดูรายละเอียด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61

(คลิดดูรายละเอียด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60

(คลิดดูรายละเอียด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนการจัดซืั้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 61

(คลิดดูรายละเอียด)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61 - 64

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง

(คลิดดูรายละเอียด)