ยุทธศาสตร์ชุมชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61

(คลิดดูรายละเอียด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60

(คลิดดูรายละเอียด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนการจัดซืั้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 61

(คลิดดูรายละเอียด)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(คลิดดูรายละเอียด)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(คลิดดูรายละเอียด)