ยุทธศาสตร์ชุมชน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 63

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61 - 64

(คลิดดูรายละเอียด)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง

(คลิดดูรายละเอียด)