ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 พรบ.สภาตำบลแลองค์กรบริหารส่วนตำบล ( คลิกส์เลยครับ )
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุลของอบต.พ.ศ.2538
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบลแพ.ศ.2538
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดั้วยค่าตอบแทน ของผู้บริหาร พ.ศ. 2548
5 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542