สมาชิกสภาฯ

หมู่ 1   บ้านซอแขระกา        -นายพะตุแฮ  ม่านไพรพฤกษ์      -นายพงศ์เทพ   วังนำชัย                         
หมู่ 2   บ้านปางทอง            -นายสมชัย     จอมนภา              -นายศรราม     เสือบัญชา
หมู่ 3   บ้านแม่วะหลวง         -นายสุพจน์    วนาอาสา              -นายถนอม      รุ่งเรืองเฉลิม                   
หมู่ 4   บ้านแม่อมกิ              -นายฉัตรชัย    ไพโรจน์วิรุฬห์      -นายพะเต่       คงสันติธรรม
หมู่ 5   บ้านบอหมาก            -นายธนา        คัมภีร์อาญา         -นายพะเกเก    วนาอานนต์                     
หมู่ 6   บ้านแม่หละยอคี        -นายจะทู        เสือบัญชา           -นายโทแฮ      ไพรมนิส
หมู่ 7   บ้านอมกอทะ            -นายนายขอบุ๊   สัจจมานะกุล       -นายเจริญ       ธารสุขสนธิ                       
หมู่ 8   บ้านวะหย่าโจ           -นายดิ๊เอ๊ะ       ชลประทานบุญ     -นายแจะวากู   วนานฤมิต
หมู่ 9   บ้านเกร๊คี     
                  -นายพรศักดิ์    วนานลินี              -นายปุลุ        วนายินดี