คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์         สันทัดพนาไพร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
นายนอแก           อมรพันธุ์สกุล      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง (1)
นายบือคา           วนาทวีทรพัย์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง (2)
นางสาววรรรณา   เสมาคีรีกุล          เลขานุการนายก อบต.แม่วะหลวง