บทบาทหน้าที่

 หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
     
   - จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อ
     
   - เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน
   - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
   - เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น
   - เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม