• 1124
  • 32ty
  • maewa
  • wa
  • dd
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง "นิเทาะซอ" ประจำปี 2563
2020-02-24 15:33:46 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง .
2020-01-27 11:02:56 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2020-01-27 10:56:49 อ่านต่อ>>
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2019-06-24 11:32:40 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2019-06-04 11:31:43 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-07-31 14:52:56 อ่านต่อ>>
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
2019-06-30 14:48:38 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร อบต.แม่วะหลวง
2019-06-30 14:48:11 อ่านต่อ>>
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กระทรวงมหาดไทย

 


จังหวัดตาก

 

กระทรวงการเกษตร

 

การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งชาติ

OTOP

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ